Algemene voorwaarden

Voorwaarden voor dienstverlening: 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen en offertes tussen deelnemer/contactpersoon en trainer BBS.

Deelnemer /contactpersoon gaat bij inschrijving akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Hiervan kan slechts worden afgeweken als cursist/contactpersoon en de trainer dit voor de inschrijving schriftelijk overeen zijn gekomen. Algemene Voorwaarden kunnen tussentijds worden aangepast.

Business to Business

BBS werkt voornamelijk voor kraambureaus en ZZP-ers in de zorg. Deze worden in deze Algemene Voorwaarden aangemerkt als zakelijke klanten.

Bevestiging van inschrijving.

BBS bevestigt een inschrijving die is gedaan steeds direct na betaling via automatische reply. Door verzending van deze bevestiging komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de betreffende cursus tot stand.

Betaling:

De betaling van de cursus dient voor aanvang van de cursus volledig te zijn voldaan. Het betaalbewijs is het bewijs van inschrijving.

ANNULERING (individueel)

Verplaatsing door deelnemer 

 • Een deelnemer kan tot vier weken voor aanvang van de cursus op verzoek worden overgeboekt naar eenzelfde cursus op een andere datum.
 • Verplaatsing kan alleen aangekondigd worden per e-mail. Meldingen via andere communicatiekanalen worden niet in behandeling genomen.
 • Bij verplaatsing worden administratiekosten ad € 19,50 excl. BTW in rekening gebracht.

Annulering door cursist 

Na inschrijving voor een training geldt voor de deelnemer een bedenktermijn van 14 dagen. Deze gaat in op de dag van inschrijving. De bedenktermijn van 14 dagen is niet van toepassing voor digitale producten, zoals e- learning, die direct na aankoop worden geactiveerd en gekochte cursusboeken. De kosten voor deze producten worden dus te allen tijde in rekening gebracht na inschrijven.

 • Annulering kan  alleen aangekondigd worden per E-mail. Annulering via andere communicatiekanalen worden niet in behandeling genomen.
 • Bij restitutie van het lesgeld worden altijd administratiekosten ad € 19,50 excl. BTW in rekening gebracht.
 • Annulering tot vier weken voor aanvang kan kosteloos.
 • Bij annulering  3 weken voor aanvang van de cursus wordt 50% van de cursuskosten in rekening gebracht.
 • Bij annulering  binnen twee weken voor aanvang van de cursus wordt 75% van de cursuskosten in rekening gebracht. 
 • Wordt de deelnemer binnen één week voor de aanvang van de cursus afgemeld, of verschijnt deelnemer niet, dan is te allen tijde volledige betaling van de cursuskosten verschuldigd
 • Bij een annulering kan een vervanger de plaats van de aangemelde deelnemer innemen. De gegevens van de vervanger dienen voor aanvang van de cursus bij ons bekend te zijn. Voor deze persoon blijft dezelfde annuleringstermijn van toepassing. Deelnemer regelt bij vervanging zelf de vergoeding en boekt indien gewenst een nieuwe les via de website.

Annulering door BBS:

Als er voor een cursus onvoldoende belangstelling blijkt te zijn, is BBS gerechtigd om van het geven van de betreffende cursus af te zien, of deze naar een andere datum te verplaatsen. Zij doet hiervan schriftelijk mededeling aan de deelnemer.  In geval de cursus niet doorgaat of verplaatst wordt, vindt deze mededeling uiterlijk 3 werkdagen voor de lesdag van de cursus plaats. Mocht de deelnemer al betaald hebben, en niet kunnen of willen verplaatsen naar een andere datum, dan wordt dit bedrag per direct teruggeboekt door BBS.

Als BBS kenbaar maakt de cursus te annuleren of deze op een andere datum te geven, dan heeft de cursist het recht door middel van een e-mail de overeenkomst te ontbinden. Mocht de deelnemer  al betaald hebben, dan wordt dit bedrag per direct teruggeboekt door BBS.

Deelnemers behoren zich, voor / tijdens / na inschrijving behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de klant zich niet respectvol opstelt, heeft BBS het recht de deelnemer de toegang tot een scholing te weigeren met of zonder opgaaf van redenen. Mocht de deelnemer al betaald hebben, dan wordt dit bedrag per direct teruggeboekt door BBS. Inden een deelnemer zich niet respectvol opstelt tijdens de les kan de deelnemer worden verzocht de les te verlaten. In dat geval heeft de deelnemer geen recht op teruggave van het betaalde cursusgeld. 

Kraambureau of door deelnemers zelf samengestelde groep:

 • De cursusprijs die is vermeld in de offerte is slechts bindend gedurende de geldigheidsduur van die offerte.
 • Contactpersoon betaalt het cursusgeld voor het vooraf overeengekomen aantal deelnemers.
 • Minimale aantal deelnemers in een groepstraining is 6. deelnemers.
 • Indien het aantal deelnemers bij aanvang van de scholing minder is dan vooraf overeengekomen, is contactpersoon gehouden het lesgeld voor het overeengekomen aantal te betalen.
 • Indien het aantal deelnemers meer is dan vooraf overeengekomen, is contactpersoon gehouden aan bijbetaling van de extra deelnemer(s) op het overeengekomen aantal vermeld in de offerte.
 • Contactpersoon is verantwoordelijk voor het verstrekken van alle informatie met betrekking tot de cursus aan de deelnemers.

Wijzigingen in aantal deelnemers 

 • Contactpersoon mag het aantal deelnemers tot één week voor aanvang van de cursus aanpassen naar een minimale 6 en een maximale 9 deelnemers.
 • Indien contactpersoon het aantal deelnemers wenst te verlagen of verhogen dient dit schriftelijk, of er e-mail aan BBS kenbaar gemaakt worden.
 • Als moment van verlagen of verhogen geldt het moment dat de wijziging door BBS is ontvangen.
 • Als blijkt dat bij aanvang van de scholing 1 of meerdere deelnemers ontbreken, vind er geen restitutie plaats.

Annulering van de hele groep.

 • Contactpersoon kan een groep tot zes weken voor aanvang kosteloos annuleren.
 • Bij annulering door contactpersoon tot twee weken voor aanvang van de scholing brengt BBS 50% van de kosten in rekening genoemd in de offerte
 • Bij annulering door contactpersoon binnen twee weken 100% van de kosten vermeld in de offerte
 • Indien contactpersoon de cursus wenst te annuleren, dient dit schriftelijk of per e-mail kenbaar te worden gemaakt.
 • Als moment van annuleren geldt het moment dat de annulering door BBS is ontvangen.
 • In uitzonderlijke situaties, zulks ter beoordeling van BBS kan kan BBS aan contactpersoon een andere regeling voorstellen. Indien contactpersoon de regeling  niet wenst te accepteren, vervalt dit voorstel en zijn de hierboven in dit artikel genoemde regels van toepassing.

Verplaatsing cursus kraambureau of groep

Een cursus kan tot zes weken voor de afgesproken datum in overleg kosteloos worden verplaatst naar een andere datum. Bij verplaatsing korter dan vier weken – en langer dan een week – voor datum wordt 10% van het cursusbedrag in rekening gebracht. Bij verplaatsing binnen een week voor de afgesproken datum is 15% van het cursusbedrag verschuldigd.

COVID 19 aanvullende voorwaarden

 • Door Corona maatregelen kunnen scholingen worden verplaatst. Hiervoor gelden de voorwaarden voor verplaatsen door BBS.
 • BBS beschikt over een trainingslocatie in eigendom in Nootdorp Deze locatie is besloten en alleen toegankelijk voor deelnemers van BBS. 
 • Scholen in een besloten ruimte met een veilig scholen protocol en1,5 meter kan worden toegestaan door de overheid. Indien de deelnemer/groep of kraambureau ondanks onze inspanningen en advies NOBTRA toch wenst te annuleren, gelden de voorwaarden voor annulering. 
 • Het veilig scholen protocol is, indien van toepassing, in te zien op site of wordt meegezonden met de offerte. 

Privacy / AVG:

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en gaan zeer zorgvuldig met je persoonlijke gegevens om. Je gegevens zullen nimmer aan derden worden verstrekt. Onze website maakt geen gebruik van cookies.

Wij verwerken je persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens en Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

Welke gegevens verzamelen wij?

Wij verwerken alleen de gegevens die je zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn.

 • voor en achternaam
 • email adres
 • Telefoonnummer
 • Straat en huisnummer
 • postcode en woonplaats
 • registratienummer KCKZ
 • foto(‘s)

Met welk doel gebruiken wij de persoonsgegevens?

Je voornaam en e-mailadres gebruiken we voor het verzenden van commerciële nieuwsbrieven. Dit doen wij alleen met toestemming die jij ons verstrekt hebt.

 • Indien jij je niet hebt opgegeven voor de nieuwsbrief en/of geen relatie meer hebt met BBS worden alle gegevens uit onze beveiligde server en/of email verwijderd en niet worden bewaard
 • Je registratienummer KCKZ is nodig om je presentie aan te melden bij KCKZ. BBS moet binnen 6 weken de presentie aanleveren via PE-online.
  Bewaartermijn

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Workshop / cursus: direct na beëindiging les

Wanneer jij je uitschrijft voor de nieuwsbrief zullen je persoonsgegevens uiterlijk tot het eind van de maand uit het systeem worden verwijderd.
De gegevens in ons boekhoudsysteem bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan al onze wettelijke verplichting te voldoen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.
Verwijderen gegevens / foto’s:

Foto’s worden alleen gemaakt en geplaatst op Facebook/ instagram/ linked-in en/of website met toestemming aan de deelnemer. Mocht je graag de foto(‘s) verwijderd willen hebben mail ons dan. Een voorbeeldbrief kun je vinden op onze website.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op de huidige AVG reglementen. Eventuele veranderingen hierin kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. Als je vragen hebt over dit privacybeleid, kan je contact met mij opnemen

Auteursrechten:

 • Het cursusmateriaal is ontwikkeld door BBS en mag niet gedeeld of vermenigvuldigd worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Colinda Fierlier.
 • Alle door BBS in de training aan de cursist verstrekte informatie (powerpoints, cursusmap en cursusmateriaal) is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van de cursist. Het delen van informatie met derden heeft juridische gevolgen. 
 • Tijdens de presentatie is het niet toegestaan om foto’s / video te maken van de presentatie.
 • Het is de cursist niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van Colinda Fierlier de lesstof en/of verstrekte documentatie te gebruiken voor een eigen ontwikkelde cursus of training. Het delen of verspreiden van informatie uit het cursusmateriaal heeft juridische gevolgen. 

Klachten :

Wij doen er alles aan om kwalitatief goede cursussen te leveren, maar er kan altijd iets mis gaan. Heb je een klacht, meld deze dan zo snel mogelijk bij ons. Als je een klacht hebt of niet tevreden bent, adviseren wij dit eerst in een open gesprek met ons op te nemen. Klachten kun je indienen via de mail en telefonisch. Wij gaan niet in op klachten, geuit of gemeld in chats, Whats-app en Sociale Media. Wij  doen ons uiterste best om tot een  oplossing te komen.  

@2022